Dự án VnSAT giúp nông dân chuyển đổi phương thức canh tác

10 tháng trước

Dự án tại tỉnh Tiền Giang có tổng mức đầu tư 12,386 triệu USD, tương đương 284,879 tỷ đồng Việt Nam, trong đó, vốn đối ứng 3,444 triệu USD, tương đương 79,209 tỷ đồng Việt Nam, vốn tư nhân 0,177 triệu USD, tương đương 4,066 tỷ đồng Việt Nam, còn lại là vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Địa bàn triển khai thực hiện gồm các huyện Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy, với tổng diện tích sản xuất trên 27.200 ha và 41.015 nông hộ tham gia. Mục tiêu đến khi kết thúc dự án (2015 - 2021) có 16.000 ha áp dụng quy trình canh tác "3 giảm, 3 tăng", 8.000 ha áp dụng quy trình canh tác lúa "1 phải, 5 giảm", diện tích liên kết tiêu thụ 5.500 ha và chiếm 18% tổng diện tích vùng dự án, giúp lợi nhuận nông dân tăng 30% so với sản xuất trong điều kiện bình thường. Đồng thời, có 20 tổ chức nông dân được đầu tư hỗ trợ kiện toàn cơ sở vật chất hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất.

Với sự quan tâm hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Ngân hàng Thế giới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Dự án Trung ương và các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như nỗ lực của các cấp, các ngành hữu quan trong tỉnh cùng sự hưởng ứng nồng nhiệt của nông dân, Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) được triển khai mạnh mẽ, đạt kết quả tốt, tạo chuyển biến thực sự cho ngành sản xuất lúa gạo tỉnh nhà cũng như nâng cao trình độ canh tác của nông dân thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

Ban Quản lý Dự án tỉnh Tiền Giang chú trọng công tác đào tạo, chuyển giao khoa học, công nghệ, thay đổi phương thức canh tác cho nông dân, hướng bà con canh tác theo tiêu chuẩn GAP, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể làm hạt nhân liên kết theo mô hình chuỗi giá trị đảm bảo đầu vào và đầu ra ổn định hạt lúa hàng hóa, phòng, chống ô nhiễm môi sinh, môi trường và mở ra hướng phát triển bền vững cho nghề trồng lúa tại tỉnh Tiền Giang.

Từ khi triển khai đến nay, tỉnh đã tổ chức 855 lớp đào tạo về "3 giảm, 3 tăng", 476 lớp đào tạo về "1 phải, 5 giảm" cho trên 108.000 lượt nông dân, đạt 153% so mục tiêu dự án đề ra. Nhờ vậy, toàn tỉnh có trên 17.000 ha áp dụng quy trình canh tác lúa "3 giảm, 3 tăng", đạt 107,5% so mục tiêu; diện tích áp dụng quy trình "1 phải, 5 giảm" trên 8.200 ha, đạt 102,5% so mục tiêu đề ra; diện tích liên kết tiêu thụ đạt gần 8.400 ha, đạt 167,7% so mục tiêu đề ra, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa trên 118.000 tấn, đạt 111% so mục tiêu đề ra; lợi nhuận từ sản xuất lúa tăng thêm trung bình 34% so với trước khi triển khai. 

Ngoài ra, còn hình thành 19 hợp tác xã và 01 tổ hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 16 tổ chức nông dân nói chung tham gia liên kết tiêu thụ lúa trong mô hình Cánh đồng lớn. Trong khuôn khổ Dự án, tỉnh đầu tư 11 tiểu dự án hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, trang thiết bị phục vụ sản xuất cho các địa phương và tổ chức nông dân tham gia dự án. Trong đó, hoàn thành nâng cấp 08 tuyến đường giao thông nông thôn, có tổng chiều dài trên 19km, làm 06 cầu nông thôn, 10 cống điều tiết nước, 04 cống kết hợp trạm bơm, 07 nhà kho tạm trữ, 04 nhà bao che lò sấy…

Đáng chú ý, từ nền tảng những kết quả đạt được đã giúp địa phương tổ chức lại sản xuất lúa theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu cũng như ứng dụng công nghệ cao trong canh tác giai đoạn 2021 - 2025. Qua đó, thiết thực góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đến nay, tỉnh có 118 xã, đạt 82,5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, 03 đô thị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 02 huyện được công nhận huyện nông thôn mới.

Phát huy thành quả trên, trong năm 2021, trong khuôn khổ Dự án, tỉnh có kế hoạch tổ chức thêm 36 lớp đào tạo quy trình canh tác "3 giảm, 3 tăng" và "1 phải, 5 giảm", triển khai đầu tư 10 tiểu dự án hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp - nông thôn, với tổng vốn đầu tư 95,477 tỷ đồng.

Mộng Tuyết