TCVN ISO 11041

3 tuần trước

1. TCVN ISO 11041-1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-1:2017 về Nông nghiệp hữu cơ - Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Tải miễn phí

2. TCVN ISO 11041-2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-2:2017 về Nông nghiệp hữu cơ - Phần 2: Trồng trọt hữu cơ. Tải miễn phí

3. TCVN ISO 11041-3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-3:2017 về Nông nghiệp hữu cơ - Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ.Tải miễn phí

4. TCVN ISO 11041-4

TCVN 11041-4:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 4: Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ. Tải miễn phí

5. TCVN ISO 11041-5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-5:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 5: Gạo hữu cơ. Tải miễn phí

6. TCVN ISO 11041-6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-6:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 6: Chè hữu cơ. Tải miễn phí

7. TCVN ISO 11041-7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-7:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 7: Sữa hữu cơ. Tải miễn phí

8. TCVN ISO 11041-8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-8:2018 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 8: Tôm hữu cơ. Tải miễn phí

9. TCVN ISO 11041-11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-8:2023 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 11: Nấm hữu cơ. Tải miễn phí