HACCP/TCVN 5603:2008 - Con đường tiến đến thị trường thế giới

1 năm trước

Áp dụng các nguyên tắc xây dựng hệ thông phân tích mối nguy và kiểm soát các điểm kiểm soát tới hạn HACCP kết hợp với các yêu cầu theo tiêu chuẩn TCVN 5603:2008, các doanh nghiệp Việt Nam có thể vững bước chinh phục thị trường thế giới.

1. Giới thiệu chung về TCVN 5603:2008

TCVN 5603:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F5 Vệ sinh thực phẩm và chiếu xạ biên soạn được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2008 thay thế cho TCVN 5603:1998. Đây là tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam, hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn của CODEX số hiệu CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003, đưa ra những quy phạm thực hành về nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm đã được thế giới công nhận là cần thiết để đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm.

TCVN 5603:2008 hướng dẫn toàn bộ chu trình thực phẩm từ khâu ban đầu tới khâu tiêu thụ cuối cùng và chỉ ra cách kiểm tra theo từng giai đoạn của chu trình chế biến, đưa ra khuyến cáo về những cách giải quyết cơ bản, dựa trên HACCP để tăng cường vấn đề an toàn thực phẩm.Tiêu chuẩn nguyên tắc chung này là nền móng vững chắc cho việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm, cần được áp dụng  cùng với từng qui phạm riêng về thực hành vệ sinh một cách thích hợp và kết hợp với các hướng dẫn về chỉ tiêu sinh vật.

2. Download tài liệu HACCP/TCVN 5603:2008

 


Xem thêm >>